Adatkezelési tájékoztató

Online jelentkezés

1. Jogszabályi hivatkozás: jelen Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Debreceni Szakképzési Centrum, mint adatkezelő különös figyelemmel volt a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-ei (EU) 2016/679 rendeletére (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseire. A tájékoztató célja, hogy rögzítse a Centrum által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és tájékoztatást nyújtson az érintetteknek az adatkezelésről.

2. Adatkezelő megnevezése: Debreceni Szakképzési Centrum

 • rövidített neve: DSZC
 • székhelye: 4030 Debrecen, Fokos utca 12.
 • ügyfélszolgálat telefonos elérhetősége: 06-52/875-480, 06-30/955-7802
 • honlapjának címe: www.dszc.hu
 • ügyfélszolgálat elektronikus elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Sándor Brigitta
 • telefonos elérhetősége: 06-52/437-311

Az adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírások teljesítésének és az érintettek jogai érvényesülésének elősegítése érdekében adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz.

Az adatvédelmi tisztviselő jogviszonyának fennállása alatt és annak megszűnését követően is titokként megőrzi a tevékenységével, annak ellátásával kapcsolatban tudomására jutott személyes adatot, minősített adatot, illetve törvény által védett titoknak és hivatás gyakorlásához kötött titoknak minősülő adatot, valamint minden olyan adatot, tényt vagy körülményt, amelyet az őt alkalmazó adatkezelő vagy adatfeldolgozó nem köteles törvény előírásai szerint a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.

3. Adatfeldolgozó neve

 1. Bányász József László e.v.
 2. Web-server Kft.

4. Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

 1. Tárhelyszolgáltatás
 2. E-mail szolgálatás

5. Az adatfeldolgozó elérhetősége

 1. Címe: 1144 Budapest Rákosfalva park 5/B. 1/7.
  Telefonszáma: +36-70-515-3312
  E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 2. Címe: 4024 Debrecen, Kossuth utca 42. 2/5.
  Telefonszáma: +36-52-541-346
  E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

6. Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

7. Adatkezelés célja: jelentkező részére tájékoztatás nyújtása, kapcsolattartás

Az érintett az általa kiválasztott képzésre, oktatásra jelentkezik, az ilyen célból történő regisztráció során megadott személyes adatok kezelése kizárólag a képzéssel, oktatással kapcsolatos tájékoztató küldésére vonatkozik az érintett e-mail címére abban az esetben, ha az érintett hozzájárulását adta az adatkezeléshez.

8. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk a) pontja szerint

9. Adatkezeléssel érintettek köre: oktatásra, képzésre jelentkezők

10. Kezelt személyes adatok köre

 1. név,
 2. születési hely, idő,
 3. lakcím,
 4. értesítési cím,
 5. telefonszám,
 6. e-mail cím.
 7. rendelkezésre bocsátás esetén, szakképzettséget igazoló dokumentumo(k)ban, érettségi bizonyítványban feltüntetett további személyes adatok.

11. Személyes adatok továbbításra kerülnek: nem

12. Személyes adatok továbbításának címzettje: nem releváns

13. Továbbított személyes adatok köre: nem releváns

14. Továbbítás célja: nem releváns

15. Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

16. Kezelt személyes adatok gyűjtésének forrása: érintett

17. Felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítása ténye: nem merül fel

18. Egyéb érdemi információ az adatkezelés körülményeivel összefüggésben:

Adatokhoz hozzáférő személyek köre: a résztvevők személyes adataihoz feladataik ellátása érdekében kizárólag az Adatkezelő arra jogosult munkatársai férhetnek hozzá. A személyes adatokat harmadik személyek számára nem adják át.

Adatbiztonsági intézkedések: az adatkezelő a személyes adatokat tartalmazó iratokat mappákba helyezve biztonsági zárral ellátott irodában elzártan kezeli, a számítógépen tárolt személyes adatnál biztonsági jelszót alkalmaz az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében az általános adatvédelmi rendelet 32. cikkének megfelelően. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

19. Személyes adatkezelés esetén az érintettet megillető jogok, az Info tv. 14.§-a alapján

 1. megfelelő tájékoztatáshoz való jog;
 2. kérelem esetén a kezeléssel összefüggő információk rendelkezésre bocsátásához való jog;
 3. kérelemre adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog;
 4. adatkezelés korlátozásához való jog;
 5. adatok törléséhez való jog
 6. adatok továbbításának megtiltásához való jog.

Az adatkezelő az érintett jogai érvényesülésének elősegítése érdekében, Info tv. 15.§ (1) bekezdésének b) pontja szerint az erre irányuló kérelem esetén, a beérkezéstől számított ésszerű határidőn belül, de legfeljebb 25 napon belül tájékoztatja az érintettet megillető jogok gyakorlásával kapcsolatban hozott intézkedésekről.  Az adatkezelő a jogok érvényesítésével kapcsolatban az Info tv. szerint ingyenes látja el feladatait, a 15.§ (3) bekezdésében meghatározott kivétellel.  A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő, ha az általa kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat - különösen az érintett kérelmére - haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti. Ez utóbbira nem köteles az adatkezelő amennyiben az adatok nem állnak rendelkezése, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

20. Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Az adatkezelés jellegére tekintettel kizárólag a kérelmet benyújtó személy személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását követően adunk tájékoztatást a kezelt személyes adatok köréről. Az erre irányuló igényt a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. elérhetőségen kell jelezni. Személyes adatok kezelésével kapcsolatos panasz esetén az adatvédelmi tisztviselő jogosult az eljárásra. A panasz kivizsgálását követően az intézmény tájékoztatja az érdekeltet a lefolytatott vizsgálat eredményéről és az általa megtett intézkedésekről. Az érdekelt személyes adatainak megsértése esetén az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

21. Felügyeleti hatósági feladatok ellátására kijelölt szerv

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhelye: 1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/C
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5.
 • Telefonszám: +36 (1) 391-1400
 • E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Jóváhagyva: Debrecen, 2021. március 19.

Tirpák Zsolt
kancellár 


Hírlevelezés

1. Jogszabályi hivatkozás: jelen Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Debreceni Szakképzési Centrum, mint adatkezelő különös figyelemmel volt a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-ei (EU) 2016/679 rendeletére (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseire. A tájékoztató célja, hogy rögzítse a Centrum által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és tájékoztatást nyújtson az érintetteknek az adatkezelésről.

2. Adatkezelő megnevezése: Debreceni Szakképzési Centrum

 • rövidített neve: DSZC
 • székhelye: 4030 Debrecen, Fokos utca 12.
 • ügyfélszolgálat telefonos elérhetősége: 06-52/875-480, 06-30/955-7802
 • honlapjának címe: www.dszc.hu
 • ügyfélszolgálat elektronikus elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Sándor Brigitta
 • telefonos elérhetősége: 06-52/437-311

Az adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírások teljesítésének és az érintettek jogai érvényesülésének elősegítése érdekében adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz.

Az adatvédelmi tisztviselő jogviszonyának fennállása alatt és annak megszűnését követően is titokként megőrzi a tevékenységével, annak ellátásával kapcsolatban tudomására jutott személyes adatot, minősített adatot, illetve törvény által védett titoknak és hivatás gyakorlásához kötött titoknak minősülő adatot, valamint minden olyan adatot, tényt vagy körülményt, amelyet az őt alkalmazó adatkezelő vagy adatfeldolgozó nem köteles törvény előírásai szerint a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.

3. Adatfeldolgozó neve

 1. Bányász József László e.v.
 2. Web-server Kft.

4. Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

 1. Tárhelyszolgáltatás
 2. E-mail szolgálatás

5. Az adatfeldolgozó elérhetősége

 1. Címe: 1144 Budapest Rákosfalva park 5/B. 1/7.
  Telefonszáma: +36-70-515-3312
  E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 2. Címe: 4024 Debrecen, Kossuth utca 42. 2/5.
  Telefonszáma: +36-52-541-346
  E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

6. Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

7. Adatkezelés célja: hírlevél feliratkozás/küldés

Az érintett hírlevél-küldésre regisztrál, az ilyen célból történő regisztráció során megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a hírlevélnek az érintett e-mail címére történő küldése céljából kerül sor abban az esetben, ha az érintett hozzájárulását adta az adatkezeléshez.

8. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk a) pontja szerint

9. Adatkezeléssel érintettek köre: feliratkozók

10. Kezelt személyes adatok köre:

 1. név,
 2. e-mail cím.

11. Személyes adatok továbbításra kerülnek: nem

12. Személyes adatok továbbításának címzettje: nem releváns

13. Továbbított személyes adatok köre: nem releváns

14. Továbbítás célja: nem releváns

15. Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

16. Kezelt személyes adatok gyűjtésének forrása: érintett

17. Felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítása ténye: nem merül fel

18. Egyéb érdemi információ az adatkezelés körülményeivel összefüggésben

Adatokhoz hozzáférő személyek köre: a résztvevők személyes adataihoz feladataik ellátása érdekében kizárólag az Adatkezelő arra jogosult munkatársai férhetnek hozzá. A személyes adatokat harmadik személyek számára nem adják át.

Adatbiztonsági intézkedések: az adatkezelő a személyes adatokat tartalmazó iratokat mappákba helyezve biztonsági zárral ellátott irodában elzártan kezeli, a számítógépen tárolt személyes adatnál biztonsági jelszót alkalmaz az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében az általános adatvédelmi rendelet 32. cikkének megfelelően. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

19. Személyes adatkezelés esetén az érintettet megillető jogok, az Info tv. 14.§-a alapján:

 1. megfelelő tájékoztatáshoz való jog;
 2. kérelem esetén a kezeléssel összefüggő információk rendelkezésre bocsátásához való jog;
 3. kérelemre adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog;
 4. adatkezelés korlátozásához való jog;
 5. adatok törléséhez való jog
 6. adatok továbbításának megtiltásához való jog.

Az adatkezelő az érintett jogai érvényesülésének elősegítése érdekében, Info tv. 15.§ (1) bekezdésének b) pontja szerint az erre irányuló kérelem esetén, a beérkezéstől számított ésszerű határidőn belül, de legfeljebb 25 napon belül tájékoztatja az érintettet megillető jogok gyakorlásával kapcsolatban hozott intézkedésekről.  Az adatkezelő a jogok érvényesítésével kapcsolatban az Info tv. szerint ingyenes látja el feladatait, a 15.§ (3) bekezdésében meghatározott kivétellel.  A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő, ha az általa kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat - különösen az érintett kérelmére - haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti. Ez utóbbira nem köteles az adatkezelő amennyiben az adatok nem állnak rendelkezése, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

20. Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek:

Az adatkezelés jellegére tekintettel kizárólag a kérelmet benyújtó személy személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását követően adunk tájékoztatást a kezelt személyes adatok köréről. Az erre irányuló igényt a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. elérhetőségen kell jelezni. Személyes adatok kezelésével kapcsolatos panasz esetén az adatvédelmi tisztviselő jogosult az eljárásra. A panasz kivizsgálását követően az intézmény tájékoztatja az érdekeltet a lefolytatott vizsgálat eredményéről és az általa megtett intézkedésekről. Az érdekelt személyes adatainak megsértése esetén az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

21. Felügyeleti hatósági feladatok ellátására kijelölt szerv:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhelye: 1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/C
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5.
 • Telefonszám: +36 (1) 391-1400
 • E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Jóváhagyva: Debrecen, 2021. március 19.

Tirpák Zsolt
kancellár


Rendezvényen résztvevőknek

1. Jogszabályi hivatkozás: jelen Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Debreceni Szakképzési Centrum, mint adatkezelő különös figyelemmel volt a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-ei (EU) 2016/679 rendeletére (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseire. A tájékoztató célja, hogy rögzítse a Centrum által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és tájékoztatást nyújtson az érintetteknek az adatkezelésről.

2. Adatkezelő megnevezése: Debreceni Szakképzési Centrum

3. Adatkezelő elérhetősége: 52/437-311

4. Adatfeldolgozók neve:

I. Bányász József László e.v
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Tárhelyszolgáltatás.
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel.

II. Microsoft Magyarország Kft.

III. WEB-SERVER KFT.
Az adatfeldolgozó levelezési szolgálatóként jár el.

5. Adatfeldolgozók elérhetősége:

I. Címe: 1144 Budapest Rákosfalva park 5/B. 1/7.
Telefonszáma: +36-70-515-3312
E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

II. Telefonszáma: +36 1 267 46 36

III. Címe: 4024 Debrecen, Kossuth u. 42. 2/5.
Telefonszáma: +36 52/541 346, +36 52/311 151, +36 20/335 1162
E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

6. Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Sándor Brigitta

7. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

8. Adatkezelés célja: a Szakképzési Centrum által szervezett rendezvényen való megjelenés lehetőségének biztosítása. A Szakképzési Centrum működéséről, együttműködés lehetőségeiről szóló tájékoztatás, a regisztráció során a megfelelő checkbox kipipálása mellett értesítések hasonló témájú rendezvényeinkről. A Centrum arculatának marketingtevékenységgel történő erősítése.

A rendezvényen való részvétel feltétele a regisztrációs űrlap kitöltése.

Az adatkezelő a rendezvény eseményeiről fotó-,és videófelvételeket készít, melyeket az Adatkezelő weboldalán, közösségi médiaoldalain (Facebook, Instagram) publikál. A résztvevő kifejezetten hozzájárul a róla készült képek és videófelvételek fenti médiumokon ez eseményt követően a publikáláshoz.

9. Az adatkezelés jogalapja: az európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 rendeletének 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak az adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célból történő kezeléséhez.

10. Adatkezeléssel érintettek köre: rendezvényen résztvevő cégek.

11. Rendezvényhez kapcsolódóan a következő személyes adatokat kezeljük:

 1. cégnév;
 2. cégprofil;
 3. cég kapcsolattartójának neve;
 4. cég kapcsolattartójának beosztása,
 5. e-mail címe;
 6. rendezvényen résztvevőről készült felvétel (képmás-, és hangfelvétel), illetve a résztvevő véleménye.

12. Személyes adatok továbbításra kerülnek: nem.

13. Személyes adatok továbbításának címzettje: nem releváns.

14. Továbbított személyes adatok köre: nem releváns.

15. Továbbítás célja: nem releváns.

16. Az adatkezelés időtartama: az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli a Centrum. Az adatkezeléssel érintett a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, de a visszavonása előtt rendelkezésre bocsátott, hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem befolyásolja.

17. Kezelt személyes adatok gyűjtésének forrása: rendezvényen résztvevők.

18. Felmerül harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás ténye: nem.

19. Egyéb érdemi információ az adatkezelés körülményeivel összefüggésben: az adatokat tartalmazó adathordozókat digitális formában kezelik és központi szervereken tárolják a Szakképzési Centrum munkatársai.

Adatokhoz hozzáférő személyek köre: az érintett személyes adataihoz feladataik ellátása érdekében kizárólag az Adatkezelő és Adatfeldolgozó arra jogosult munkatársai férhetnek hozzá.

20. Adatbiztonsági intézkedések: az adatkezelő a személyes adatokat tartalmazó iratokat mappákba helyezve biztonsági zárral ellátott irodában elzártan kezeli az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében a GDPR 32. cikkének megfelelően. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

21. Személyes adatkezelés esetén az érintettet megillető jogok:

 1. megfelelő tájékoztatáshoz való jog;
 2. érelem esetén a kezeléssel összefüggő információk rendelkezésre bocsátásához való jog;
 3. kérelemre adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog;
 4. adatkezelés korlátozásához való jog;
 5. adatok törléséhez való jog,
 6. adatok továbbításának megtiltásához való jog.

Az adatkezelő az érintett jogai érvényesülésének elősegítése érdekében, Info tv. 15.§ (1) bekezdésének b) pontja szerint az erre irányuló kérelem esetén, a beérkezéstől számított ésszerű határidőn belül, de legfeljebb 25 napon belül tájékoztatja az érintettet megillető jogok gyakorlásával kapcsolatban hozott intézkedésekről. Az adatkezelő a jogok érvényesítésével kapcsolatban az Info tv. szerint ingyenes látja el feladatait, a 15.§ (3) bekezdésében meghatározott kivétellel. A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő, ha az általa kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat - különösen az érintett kérelmére - haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti. Ez utóbbira nem köteles az adatkezelő amennyiben az adatok nem állnak rendelkezése, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

22. Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek:

Az adatkezelés jellegére tekintettel csak előzetes személyazonosítást követően adunk tájékoztatást a kezelt személyes adatok köréről. Az erre irányuló igényt a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. kell jelezni. Személyes adatok kezelésével kapcsolatos panasz esetén az adatvédelmi tisztviselő jogosult az eljárásra. A panasz kivizsgálását követően az intézmény tájékoztatja az érdekeltet a lefolytatott vizsgálat eredményéről és az általa megtett intézkedésekről. Az érdekelt személyes adatainak megsértése esetén az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az adatkezelési tájékoztatást, valamint fentebb felsorolt jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelmekre adott választ ingyenesen biztosítjuk. Azonban amennyiben a kérelem egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, jogosultak vagyunk ésszerű díjat felszámítani, vagy megtagadni a kérelem alapján történő intézkedést.

23. Felügyeleti hatósági feladatok ellátására kijelölt szerv:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhelye: 1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/C
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5.
 • Telefonszám: +36 (1) 391-1400
 • E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Jóváhagyva: Debrecen, 2021. május 18.

Tirpák Zsolt
kancellár

Kérdésed van? Keress minket bizalommal!     felveszem a kapcsolatot

×